Šumadija sajam d.o.o iz Kragujevca, ul. Save Kovačevića b.b. MB 20026316, PIB 103822112, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva broj 52/21 , od dana 30.07.2021.godine o pokretanju postupka javne licitacije za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 17. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“od 02-05. septembra 2021. godine „Šumadija sajam“d.o.o. Kragujevac, usvojenoj na sednici održanoj dana 30.07.2021. godine,
objavljuje

OGLAS

za javnu licitaciju za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 17. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“ od 02-05. septembra 2021. godine

1. Šumadija sajam d.o.o. iz Kragujevca, oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 17. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“od 02-05. septembra 2021. godine.
Prostor za izdavanje je površine 200 m2 i nalazi se na spoljašnjem prostoru ispred Šumadija sajma.
Početna cena na osnovu zvaničnog Cenovnika Šumadija sajam d.o.o. broj 13-21, od dana 04.03.2021.godine za Zakup izložbenog prostora na sajmu poljoprivrede (spoljašnji prostor – Neobrađen prostor van hale ) Zona C iznosi 204.000,00 rsd sa uračunatim PDV-om.

2. Pravo učešća na licitaciji imaju preduzetnici i pravna lica registrovani kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće na licitaciji, koja uplate – polože kauciju u iznosu od 10% od početne cene.

3. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati preduzetnici ili pravna lica koja nisu izmirila svoja dugovanja prema „Šumadija sajam“d.o.o., odnosno nisu potpisala reprogram o namirenju duga.

4. Uplata depozita u naznačenim iznosima vrši se uplatom na tekući račun 160-254610-24 koji se vodi kod Intesa banke, uz naznaku „ Depozit za licitaciju“. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan)dan pre dana kada je zakazana licitacija. Učesnici nadmetanja dužni su sa sobom poneti ličnu kartu, fotokopirani broj tekućeg računa koji poseduju u bankama i dokaz o izvršenoj uplati, a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu pravnom licu( akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju).

5. Svi zainteresovani ponuđači dužni su da na početku licitacije dostave Komisiji koja sprovodi licitaciju priznanicu o uplati Kaucije.

6. Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava kao avans za uplatu cene zakupnine. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je položena.

7. Sa najpovoljnijim ponuđačem za predmet licitacije zaključiće se Ugovor o zakupu.

8. Zakupac je dužan da ugovorenu cenu zakupa uplati u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ako zakupac ne uplati ugovorenu cenu u navedenom roku, gubi pravo na povraćaj kaucije.

9. Javna licitacija za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 17. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“od 02-05. septembra 2021. Godine održaće se 17.08.2021. godine sa početkom u 12 časova u ulici Save Kovačevića bb, Šumadija sajam d.o.o. – Kontakt osoba za informacije o lokaciji održavanja licitacije Ana Rakić- Radivojević , kontakt telefon 064/8991648.

10. Razgledanje prostora za zakup može se vršiti svakoga dana od 10 do 14 časova.

11. Sva potrebna obaveštenja i informacije u vezi sa prostorom za zakup mogu se dobiti na broj 061/1912357 – kontakt osoba Nebojša Stefanović.

Preuzmite dokument u PDF formatu