Šumadija sajam doo iz Kragujevca objavljuje

OGLAS

za javnu licitaciju za  davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 20. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“ od 0508. septembra 2024. godine

  1. Šumadija sajam d.o.o. iz Kragujevca, oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 20. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“ od 05-08. septembra 2024. godine.

Prostor za izdavanje je najmanje površine 200 m2 i nalazi se na spoljašnjem prostoru ispred Šumadija sajma.

  1. Početna cena na osnovu zvaničnog Cenovnika Šumadija sajam d.o.o. broj 190/23, od dana 15.12.2023. godine za Zakup izložbenog prostora na sajmu poljoprivrede (spoljašnji prostor – izlaganje na travi ) iznosi 1.200,00 rsd sa uračunatim PDV-om po m2, što ukupno za površinu od 200 m2 iznosi 240.000,00 sa uračunatim PDV-om.
  2. Pravo učešća na licitaciji imaju preduzetnici i pravna lica registrovani kod nadležnog organa za obavljanje ugostiteljske delatnosti, šifra delatnosti za proizvodnju i preradu hrane, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće na licitaciji, koja uplate – polože kauciju u iznosu od 10% od početne cene.
  3. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati preduzetnici ili pravna lica koja nisu izmirila svoja dugovanja prema „Šumadija sajam“doo, odnosno nisu potpisala reprogram o namirenju duga.
  4. Uplata depozita u naznačenim iznosima vrši se uplatom na tekući račun 160-254610-24 koji se vodi kod Intesa banke, uz naznaku „ Depozit za licitaciju“. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan)dan pre dana kada je zakazana licitacija. Učesnici nadmetanja dužni su sa sobom poneti ličnu kartu, fotokopirani broj tekućeg računa koji poseduju u bankama i dokaz o izvršenoj uplati, a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu pravnom licu( akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju).
  5. Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava kao avans za uplatu cene zakupnine. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je položena.
  6. Javna licitacija za davanje u zakup prostora za postavljanje ugostiteljskog šatora na 20. „Šumadijskom sajmu poljoprivrede“ od 05-08. septembra 2024. godine održaće se 30.05.2024. godine sa početkom u 12 časova u prostoru Medija centra Šumadija sajma doo, ulica Save Kovačevića bb, Kragujevac. Razgledanje prostora za zakup može se vršiti svakoga  dana od 10 do 14 časova .
  7. Sva potrebna obaveštenja i informacije u vezi sa prostorom za zakup mogu se dobiti na broj 064/8991641 – kontakt osoba Ana Veljović.

Preuzmite dokument u PDF formatu