Šumadija sajam d.o.o iz Kragujevca, ul. Save Kovačevića b.b. MB 20026316, PIB 103822112, u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne licitacije za davanje u zakup poslovnog prostora – kancelarije „Šumadija sajam“ d.o.o. broj 19/22 , usvojenoj na sednici Skupštine društva održanoj dana 17.02.2022.godine,
objavljuje

OGLAS

za javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora – kancelarije „Šumadija sajam“ d.o.o.

1. Šumadija sajam d.o.o. iz Kragujevca, oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora – kancelarije „Šumadija sajam“ d.o.o., ukupne površine 16.12 m2, dimenzija 6.20 x 2.60 m, koja se nalazi na prvom spratu objekta „Šumadija sajam“ d.o.o., u ulici Save Kovačevića b.b., Kragujevac.
2. Početna cena je ustanovljena na osnovu Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup („Sl. list grada Kragujevca“ br.15/2010, 10/2011 i 14/2011) i iznosi 27.360,00 rsd sa uračunatim PDV-om.
3. Pravo učešća na licitaciji imaju preduzetnici i pravna lica registrovani kod nadležnog organa za obavljanje špediterskih usluga, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće na licitaciji, koja uplate – polože kauciju u iznosu od 10% od početne cene.
4. Uplata depozita u naznačenim iznosima vrši se uplatom na tekući račun 160-254610-24 koji se vodi kod Intesa banke, uz naznaku „ Depozit za licitaciju“. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan)dan pre dana kada je zakazana licitacija. Učesnici nadmetanja dužni su sa sobom poneti ličnu kartu, fotokopirani broj tekućeg računa koji poseduju u bankama i dokaz o izvršenoj uplati, a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu pravnom licu( akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju).
5. Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava kao avans za uplatu cene zakupnine. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je položena.
6. Licitacioni korak iznosi 10% od početne cene.
7. Sa najpovoljnijim ponuđačem za predmet licitacije zaključiće se Ugovor o zakupu.
8. Zakupac je dužan da ugovorenu cenu zakupa uplati u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora. Ako zakupac ne uplati ugovorenu cenu u navedenom roku, gubi pravo na povraćaj kaucije.
9. Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora – kancelarije „Šumadija sajam“ d.o.o., održaće se 28.02.2022. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Medija centra Šumadija sajma u ulici Save Kovačevića bb, Kragujevac.
10. Razgledanje prostora za zakup može se vršiti svakoga radnog dana od 10 do 14 časova .
11. Sva potrebna obaveštenja i informacije u vezi sa prostorom za zakup mogu se dobiti na broj 064/899 16 41 – kontakt osoba Ana Veljović.

Preuzmite dokument u PDF formatu