Šumadija sajam d.o.o iz Kragujevca, ul. Save Kovačevića b.b. MB 20026316, PIB 103822112, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva broj 34-21 , od dana 24.06.2021. godine o pokretanju postupka javne licitacije za davanje u zakup restorana Sajam „Šumadija sajam“d.o.o. Kragujevac, usvojenoj na sednici održanoj dana 24.06.2021. godine,
objavljuje

OGLAS

za javnu licitaciju za davanje u zakup restorana Sajam „Šumadija sajam“d.o.o. Kragujevac

1. Šumadija sajam d.o.o. iz Kragujevca, oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup restorana Sajam „Šumadija sajam“d.o.o. Kragujevac.

2. Predmet davanja u zakup je restoran Sajam u vlasništvu Šumadija sajam d.o.o. sledećih karakteristika:
– Restoran površine 150m2 sa terasom površine 40m2
– Restoran poseduje komletnu opremu, inventar za usluživanje i moderno opremljenu kuhinju
– Restoran poseduje video nadzor, klimu, internet, telefon, grejanje na gas, kao i sopstveni parking

3. Početna licitaciona cena zakupa za mesečnu uplatu zakupnine restorana Sajam iznosi: 84.000 dinara sa PDV-om, za zakupni period do 5 (pet) godina, sa mesečnim uplatama zakupnine.

4. Pravo nadmetanja imaju pravna i fizička lica koja uplate depozit(kauciju) u iznosu od 100% zakupnine, određene po početnoj licitacionoj ceni.

5. Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva pravna i fizička lica koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup.

6. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati pravna ili fizička lica koja nisu izmirila svoja dugovanja prema „Šumadija sajam“d.o.o., odnosno nisu potpisala reprogram o namirenju duga.

7. Uplata depozita u naznačenim iznosima vrši se uplatom na tekući račun 160-254610-24 koji se vodi kod Intesa banke, uz naznaku „ Depozit za licitaciju“. Uplata mora biti izvršena najkasnije 1 (jedan)dan pre dana kada je zakazana licitacija. Učesnici nadmetanja dužni su sa sobom poneti ličnu kartu, fotokopirani broj tekućeg računa koji poseduju u bankama i dokaz o izvršenoj uplati, a predstavnici pravnih lica dokumentaciju potrebnu pravnom licu( akt o registraciji, ovlašćenje pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju).

8. Svi zainteresovani ponuđači dužni su da na početku licitacije dostave Komisiji koja sprovodi licitaciju priznanicu o uplati Kaucije.

9. Kaucija se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista uračunava u kupoprodajnu cenu. Ostalim ponuđačima položena kaucija se vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je položena.

10. Sa najpovoljnijim ponuđačem za predmet licitacije zaključiće se Ugovor o zakupu.

11. Javna licitacija za davanje u zakup restorana Sajam u vlasništvu Šumadija sajma održaće se 06.07.2021. godine sa početkom u 12.00 časova u ulici Save Kovačevića bb, Šumadija sajam d.o.o. – Kontakt osoba za informacije o lokaciji održavanja licitacije Ana Rakić- Radivojević , kontakt telefon 064/8991648.

12. Razgledanje restorana Sajam „Šumadija sajam“d.o.o. može se vršiti svakoga dana od 10 do 14 časova .

13. Sva potrebna obaveštenja i informacije u vezi sa restoranom Sajam mogu se dobiti na broj 061/1912357 – kontakt osoba Nebojša Stefanović.

Preuzmite dokument u PDF formatu